U vindt heel wat informatie en antwoorden op de verschillende pagina's van deze website. Hieronder bundelen we nog eens enkele veelgestelde vragen. We zullen deze rubriek verder aanvullen op basis van jullie vragen.

Veelgestelde vragen: ik wil huren

 • Ik ben ingeschreven voor een sociale woning. Hoelang moet ik wachten?

  Dat is niet exact te zeggen. We kunnen u alleen een schatting geven van hoelang het nog zal duren.

  Elke situatie is ook anders: het hangt af van de gemeente waar u wilt wonen, uw gezinssituatie, ... Bovendien moeten we de wettelijke voorrangsregels respecteren.

 • Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik sneller een sociale woning krijg?

  De volgorde van toewijzing wordt bepaald door de wettelijke voorrangsregels. Daar kan u dus niets aan veranderen.

  Het is wel een goed idee om meerdere gemeenten en wijken aan te duiden en uw extra wensen te beperken. Op die manier vergroot u uw kansen op een sociale woning.

  U kan zich ook inschrijven bij andere woonmaatschappijen.

Veelgestelde vragen: ik huur

 • Hoe wordt mijn huurprijs berekend?

  Er is een nieuwe huurprijsberekening sinds 1 januari 2020. U kunt alle info hierover vinden op de pagina 'Mijn huurprijs'.

 • Ik spreek nog niet genoeg Nederlands. Wat nu?

  Wordt u sociale huurder na 1 januari 2023?

  Dan zal u een taalkennisvereiste niveau 2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Talen moeten halen. Na twee jaar sociaal huren moet u verplicht deze taalkennis Nederlands hebben. Deze twee jaar is gelijk met de duur van een standaardtraject Nederlands als tweede taal bij een centrum voor basiseducatie. 

  Bent u al sociale huurder voor 1 januari 2023 (en u huurt al sinds 1 november 2017)?

  Dan geldt al een taalkennisvereiste. Na één jaar sociaal huren moet u verplicht een basisniveau Nederlands hebben. Dit is het niveau A1 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen.

  Cursus of school vinden

  Hebt u het verplichte basisniveau Nederlands nog niet? Dan kan u gratis Nederlands leren. Op de website van het agentschap integratie en inburgering vindt u de adressen en de openingsuren van organisaties die u kunnen helpen. Zij informeren u over Nederlands leren en helpen u om een school of cursus te vinden.

  Boete

  U huurt sociaal vanaf 1 januari 2023 en u heeft het niveau A2 Nederlands niet na twee jaar? Dan kunt u bij Volkshaard uitstel van één jaar vragen.
  Voldoet u nadien nog niet? Dan kan de toezichthouder u een geldboete opleggen tussen de 25 en 5.000 euro.
  Dit is geen reden om uw huurovereenkomst te stoppen.

  Bent u al sociale huurder voor 1 januari 2023 (en u huurt al sinds 1 november 2017)?
  Heeft u het basisniveau Nederlands niet na één jaar sociaal huren?  Dan kan de toezichthouder u een geldboete opleggen tussen de 25 en 5.000 euro.

  U krijgt als dat nodig is ook een nieuwe termijn waarbinnen u het basisniveau Nederlands moet behalen. De toezichthouder volgt uw dossier op.
  Dit is geen reden om uw huurovereenkomst te stoppen.

  Vrijstelling: geen basisniveau Nederlands nodig

  Soms moet u dit basisniveau Nederlands niet behalen. Dit kan in de volgende situaties:

  • U hebt een verklaring van uitgeleerdheid.
  • U hebt een medisch attest of bewijs waarin staat dat u door een ernstige ziekte, mentale of fysieke handicap het basisniveau Nederlands nooit kan halen.

  Uitstel: u mag het basisniveau Nederlands later halen

  Soms krijgt u uitstel van de taalkennisverplichting: dan mag u het basisniveau Nederlands later behalen. Dit kan in de volgende situaties:

  • U kon de opleiding Nederlands nog niet starten of eindigen. Dit komt door uw beroep, medische of persoonlijke redenen.
  • Er was geen gepaste opleiding tijdig beschikbaar.
 • Moet ik ingeschreven zijn bij VDAB?

  Sinds 1 januari 2023 is er een nieuwe verplichting voor huurders tussen 18 en 65 jaar die niet studeren of werken: zij moeten ingeschreven zijn bij VDAB. Deze verplichting geldt voor u en uw echtgeno(o)t(e), wettelijke samenwoner of feitelijke partner met wie u al één jaar samenwoont.

  Wie moet zich inschrijven bij VDAB?

  U moet zich inschrijven bij VDAB als u (nu of in de toekomst):

  • niet werkt (als werknemer of zelfstandige)
  • tussen 18 jaar en 65 jaar bent
  • nog niet bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB

  U kan zich inschrijven op de website van VDAB.

  Wie moet zich NIET inschrijven bij VDAB?

  • Ontvangt u een leefloon van het OCMW? Dan hoeft u niets extra te doen. Het OCMW volgt deze stappen dan met u op. 
  • Bent u arbeidsongeschikt, invalide of hebt u een erkende handicap? Dan moet u niet voldoen aan deze verplichting. Volkshaard zal dit nagaan.

  Opgelet: wijzigt uw situatie in de toekomst (bv. u werkt niet langer of u bent niet langer arbeidsongeschikt)? Dan kan het zijn dat u wel moet voldoen en u zich wel moet inschrijven bij VDAB om aan de huurdersverplichting te voldoen.

  Tegen wanneer moet u zich inschrijven?

  Nieuwe huurders krijgen drie maanden de tijd om hun inschrijving bij VDAB in orde te maken.

  Wat gebeurt er als u zich niet inschrijft?

  Er gebeuren controles bij alle huurders. Voldoet u niet aan deze verplichting? Dan verwittigt Volkshaard de toezichthouder die u een administratieve geldboete kan opleggen.

   

  U vindt hier nog meer antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over deze verplichting.

Veelgestelde vragen: ik wil kopen

 • Ik sta in het register. Kan mijn inschrijving geschrapt worden?

  Ja, dat kan.

  U krijgt uw inschrijvingsgeld terug in de volgende situaties: 

  • U koopt een sociale woning of bouwgrond.
  • U vraagt zelf dat we u schrappen. U stuurt ons hiervoor een brief, e-mail of komt langs. 
  • U voldoet niet meer aan de inkomens- en/of eigendomsvoorwaarde op het ogenblik dat wij u een woning aanbieden.
  • U voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarden wanneer wij onze registers actualiseren.

  U krijgt uw inschrijvingsgeld niet terug in de volgende situaties:

  • U antwoordt niet of te laat op de vraag die wij u stellen bij de actualisatie van het register of een aanbod van een sociale koopwoning of bouwgrond. U wordt niet geschrapt als u overmacht aantoont.
  • U gaat niet in op het aanbod van een woning of bouwgrond. U wordt niet geschrapt als u een gegronde reden aantoont voor uw weigering.
  • U aanvaardde een aangeboden woning, maar wil ze nadien toch niet kopen. 
  • U hebt bij uw inschrijving doelbewust onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens afgelegd of gegeven.
 • Welke plichten heb ik na de aankoop van een sociale woning?

  Als u een sociale woning koopt, dan moet u zelf 20 jaar in deze woning blijven wonen. De termijn loopt vanaf de datum waarop u de aankoopakte ondertekende.

  U mag de woning tijdens die periode dus niet verhuren of er een zakelijk recht op afstaan, ook niet aan een erfgenaam. Het verbod om een zakelijk recht af te staan, houdt in dat u de woning bijvoorbeeld niet (geheel of gedeeltelijk) mag verkopen, schenken, in erfpacht geven, … U mag de woning wel inbrengen in de huwelijksgemeenschap.

  Als u zou overlijden vóór het verstrijken van de termijn van 20 jaar, dan moet één van uw erfgenamen de verplichtingen verder naleven. Dit geldt enkel voor de erfgenamen die een zakelijk recht erfden om de woning te bewonen (bijvoorbeeld: vruchtgebruik, volle eigendom).

  Leeft u of één van uw erfgenamen deze verplichtingen niet na, dan kunnen we een schadevergoeding eisen. Soms kunnen we beslissen om de woning opnieuw te kopen (wederinkoop).

Veelgestelde vragen: ik wil lenen

 • Waarvoor kan ik lenen?

  Het Vlaams Woningfonds verstrekt de Vlaamse woonlening aan gezinnen en alleenstaanden met een reglementair begrensd inkomen voor:

  • de aankoop van een woning of appartement eventueel gecombineerd met werken;
  • het behoud van een woning of appartement ingeval van een echtscheidingsprocedure of beëindiging van de samenwoning eventueel gecombineerd met werken;
  • werken aan een woning of appartement.

  U leest hierover meer op de website van het Vlaams Woningfonds.

 • Hoe vraag ik een lening aan?

  • Stap 1 - Vraag een lening aan bij Volkshaard
  • Stap 2 - Controle van uw aanvraag en schatter op bezoek
  • Stap 3 - U ontvangt een schriftelijk aanbod om te tekenen
  • Stap 4 - Opmaak en verlijden van de akte bij de notaris
  • Stap 5 - Uitbetaling van uw leningsbedrag

  U leest hierover meer op deze pagina.