Visie

We dragen mee ons steentje bij tot het recht op menswaardig wonen in eigen streek.

Missie

A. Huurwoningen

Volkshaard biedt kwalitatieve woningen aan en draagt bij tot het creëren van een thuis voor mensen met een bescheiden inkomen.

 • Biedt: we stellen woongelegenheden duurzaam ter beschikking tegen een betaalbare kostprijs, afhankelijk van het gezinsbudget en de draagkracht, maar niet gratis.
 • Kwalitatieve woningen: we zetten in op passend, duurzaam en kwalitatief wonen: een gezonde woning die menswaardig wonen mogelijk maakt. De kwaliteit van onze woningen bepaalt voor een groot deel het woonplezier van onze bewoners.
 • Thuis: we helpen mee zorgen voor geborgenheid in een vertrouwde omgeving. Een aangepaste woonomgeving is een veilige, gezonde en toegankelijke woonomgeving met maximale bereikbaarheid en leefbaarheid. Een omgeving die aangenaam en groen is en die binnen haar context voldoende ruimte laat voor leven, spelen en ontmoeting voor jong en oud. We dragen bij tot het creëren van een buurt waar het goed om leven is.
 • Voor mensen met een bescheiden inkomen: ter verwezenlijking van het grondrecht op wonen en in lijn met onze opdracht van algemeen belang, stellen we een patrimonium ter beschikking dat zich richt naar alle sociale doelgroepen met woonnoden. I.e. voor die huishoudens die op eigen kracht, omwille van een te laag inkomen en eventueel behorend tot een specifieke doelgroep onvoldoende toegang hebben tot de woningmarkt.

B. Koopwoningen

Volkshaard bouwt kwalitatieve woningen en bemiddelt in sociale leningen voor mensen met een bescheiden inkomen.

 • Bouwt: onze opdracht bestaat in hoofdzaak uit het bouwen van woongelegenheden die tegen een betaalbare prijs worden verkocht.
 • Kwalitatieve woningen: we zetten in op passende, duurzame en kwalitatieve woningen - een gezonde woning die menswaardig wonen mogelijk maakt. De kwaliteit van onze woningen bepaalt voor een groot deel het woonplezier van onze bewoners.
 • Bemiddelt in sociale leningen: wie een woning koopt, bouwt of verbouwt staat voor een grote investering. Dankzij een woonkrediet worden deze kosten gespreid in de tijd. Als tussenpersoon van de VMSW gaan we mee op zoek naar een passend woonkrediet.
 • Voor mensen met een bescheiden inkomen: ter verwezenlijking van het grondrecht op wonen en in lijn met onze opdracht van algemeen belang, bouwen we woningen gericht op alle sociale doelgroepen met woonnoden. I.e. voor die huishoudens die daar op eigen kracht, omwille van een te laag inkomen en eventueel behorend tot een specifieke doelgroep onvoldoende toegang toe hebben, of die met minder ondersteuning daar niet toe in staat zijn.

Waarden en normen

De waarden van onze organisatie zijn de volgende:

 • Wij zijn klantgericht
  Binnen onze organisatie wordt klantgerichtheid hoog in het vaandel gedragen. Het is de bewoner die centraal staat. We zetten daarom alles op alles om het contact, de opvolging en de informatievoorziening zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Hierbij is iedereen gelijkwaardig en wordt op dezelfde manier behandeld.
 • Wij zijn professioneel en kwaliteitsgedreven
  Onze organisatie staat bekend voor kwaliteitsvol werk, wat verweven zit in het DNA van de organisatie. Een belangrijk aspect van kwaliteitsvol werk is onze technische en professionele kennis. We zijn beroepsbekwaam en doen er alles aan om ons vak goed uit te voeren, in het belang van onze bewoners.
 • Wij werken samen en zijn een loyale partner
  We zijn actief in een complexe en snel veranderende omgeving, waarin samenwerken en communiceren volgens ons de sleutels naar succes zijn. Intern wordt er veel belang gehecht aan transparante communicatie en goed teamwerk en dit over de diensten heen. Daarnaast werken we nauw samen met andere corporaties, lokale- en nationale initiatieven alsook andere partners om geen kansen onbenut te laten en onze kennis maximaal in te zetten ter realisatie van een menswaardig wonen in eigen streek.
 • Wij nemen initiatief
  We zijn een facilitator voor sociaal wonen, maar we doen het niet alleen en laten ook voldoende ruimte voor initiatief van partners en bewoners. In het kader van verdere professionalisering van onze organisatie is het belangrijk dat werknemers de ruimte krijgen om initiatief te nemen en verantwoordelijkheid te dragen. We vertrouwen onze medewerkers, we erkennen inspanningen en waarderen eenieders input.