Volkshaard verkoopt géén (verhuurde en verhuurbare) woningen op de private markt

Volkshaard blijft zorgen dragen voor de sociale huurder

Door een nieuw decreet ‘Wonen’ van de Vlaamse Regering wordt de sociale huisvestingssector grondig door elkaar geschud. Zo kan er nog slechts één woonmaatschappij per gemeente actief zijn. Hiervoor werden er werkingsgebieden voorgesteld door de gemeentebesturen.

Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard bestaat sinds 1928 en is reeds lang actief in 17 gemeenten. Volkshaard bezit momenteel ruim 5.600 woningen.

Wil Volkshaard weg uit de stad Gent?

Nee, integendeel. Volkshaard werkt(e) zeer graag in de stad Gent. Getuige hiervan is het grote aantal woningen dat zij in de loop der jaren realiseerde: 3.300.

Het is de decreetgever - onder impuls van de minister van Wonen - die de gemeenten, steden en in het verlengde hiervan haar vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappijen verplichtte om deze gedwongen keuzes te maken.

Het decreet ‘Wonen’ is echter onverbiddelijk: vertrek uit Gent

De ‘politieke beleidsverantwoordelijken’ van de stad Gent hebben ervoor gekozen om verder te werken met de eigen sociale huisvestingsmaatschappij op haar grondgebied.

Een aantal andere gemeenten (11 in totaal) hebben een keuze gemaakt om verder te werken met Volkshaard. Deze gemeenten hebben, bij hun beslissing, de lat rond sociaal woonbeleid alvast hoog gelegd.

Voor wat Gent betreft heeft Volkshaard steeds een blijvende bereidheid gehad voor investeringen in sociaal wonen binnen de stad (nieuwbouw en renovatie). We betreuren dan ook het vertrek uit Gent. Bij de opmaak van het decreet heeft Volkshaard zelfs veelvuldig gepleit om 2 woonmaatschappijen toe te laten in de grootsteden. De decreetgever heeft in deze helaas anders beslist.

Dit alles impliceert dus dat Volkshaard – omwille van een politieke beslissing – een flink aantal woningen zal moeten overdragen aan de Gentse woonmaatschappij.

Het decreet ‘Wonen’ schetst drie pistes

Concreet moeten er 3.300 woningen verplicht afgestaan worden. De modaliteiten voor deze overdracht zijn decretaal bepaald en er wordt uitvoering aan gegeven via een besluit van de Vlaamse Regering.

Er werden 3 pistes uitgewerkt: fusie, splitsing en overdracht met vergoeding.

 • Optie 1 - Fusie: Aangezien Volkshaard slechts in één werkingsgebied actief kan zijn, is dit geen mogelijkheid.
 • Optie 2 – Splitsing van de vennootschap: Deze optie werd niet weerhouden door de Raad van Bestuur van Volkshaard, omwille van diverse redenen:
  • ’Amputatie van onze huidige werking’: verschraling van de eigen werking, waardoor het huidige kwaliteitsvolle activiteitsniveau en de dienstverlening naar de andere sociale huurders schade zal oplopen.
   Volkshaard heeft immers morgen een rol te vervullen in de andere gemeenten buiten Gent. Er is een duidelijke taakstelling om ook in die gemeenten sociale woonprojecten te realiseren (samen met het sociaal verhuurkantoor).
   Wij willen ‘als een goede huisvader’ onze huidige werking verder zetten in deze resterende gemeenten.
  • Verlies van sturend vermogen in het bestuur: onvoldoende betrokkenheid binnen de Raad van Bestuur van de Gentse woonmaatschappij.
  • Kunnen vennootschappen onroerende goederen ruilen voor aandelen waarvoor ze geen dividenden kunnen ontvangen noch het beleid mee kunnen bepalen is geen daad van goed bestuur?
 • Optie 3 - Overdracht van de woningen: de verkoop van de woningen gebeurt in eerste instantie via onderhandelingen. Als er geen akkoord bekomen wordt tussen de partijen, dient de vraag gericht te worden aan de minister om de procedure af te handelen.

Géén verlies van sociale woningen in Gent

De stelling dat hierdoor sociale woningen zullen verloren gaan in Gent is fout. Nergens is enige intentie om deze woningen op de private markt te verkopen. Met andere woorden: er verdwijnt geen enkele sociale woning en/of appartement op het grondgebied Gent.

De tweede stelling dat deze verkopen niet betaalbaar zouden zijn, houdt dan ook geen steek: deze aangekochte woningen zullen uiteraard ook huurinkomsten genereren voor WoninGent, i.c. ruim 1 miljoen euro per maand.

De Vlaamse overheid voorziet daarenboven RENTELOZE leningen voor deze aankopen EN ook een bijkomende subsidie (Gewestelijk Sociale Correctie). De bovenvermelde huurinkomsten kunnen de leningaflossingen delgen.

Ten slotte willen wij er op wijzen dat de overgrote meerderheid van ons Gentse patrimonium in goede staat is. Hiervoor loopt momenteel een investeringsprogramma van ruim 50 miljoen euro.

Volkshaard zal de komende maanden ruim 300 wooneenheden bouwkundig opleveren in Gent (nieuwbouw + renovatie).

Zorg voor onze sociale huurders

Een overdracht van woningen heeft bovendien géén enkel negatief effect op de sociale huurders. Zij worden niet uit hun woning ‘gedreven’, laat staan op straat gezet! Er zijn ook geen negatieve gevolgen wat de maandelijkse huurprijzen betreft.

Het is dan ook jammer dat de recente publieke verklaringen de huidige huurders nodeloos ongerust maken. Volkshaard heeft zelf nooit een publiek debat hieromtrent geopend, uit respect en zorg voor de vele honderden huurders. De Raad van Bestuur van Volkshaard betreurt dan ook dit ‘gepolariseerde’ debat.

Dialoog?

Wij hebben reeds diverse malen onze intentie te kennen gegeven om constructief mee te werken aan de overdracht naar de nieuwe Gentse woonmaatschappij. Getuige hiervan zijn de meerdere overlegmomenten die Volkshaard had met de leden van het schepencollege en het onderlinge overleg tussen onze voorzitters. Wij betreuren dan ook dat men niet kiest voor het overlegmodel en nodeloos onrust predikt. Wij zijn zeker bereid om opnieuw in overleg gaan met de Stad Gent.

Investeringen

De ‘opbrengst’ van de verkoop van dit patrimonium zal VOLLEDIG aangewend worden.  Enerzijds voor de aflossing van onze openstaande leningen, anderzijds zal het resterend saldo gebruikt worden voor  de realisatie van bijkomende sociale woonprojecten (en waar nodig renovaties) in de gemeenten waar we wel nog actief zullen zijn.

Immers, ook in de andere 11 gemeenten die verder met Volkshaard wensen samen te werken zijn de sociale woonnoden en renovatiebehoeften groot. We zullen hier de komende maanden en jaren meerdere miljoenen investeren.

Net zoals in het verleden verbindt Volkshaard zich ertoe om constructief na te denken over welke investeringen verder kunnen bijdragen tot kwaliteitsvol sociaal wonen in deze gemeenten. Wij gaan ook nuttige voorstellen doen aan de minister om de budgetten passend en terecht te gebruiken.

Verder wendt Volkshaard de eigen middelen aan om onze dienstverlening op een kwaliteitsvol niveau te houden. Volkshaard financiert ZELF een personeelsbestaffing in een goed uitgebouwde sociale dienst, een uitgebreide eigen technische dienst, onze dienst projecten (nieuwbouw en renovaties), etc. Hiervoor voorziet de Vlaamse overheid GEEN enkele euro subsidie.

volkshaard