Nieuwe huurdersverplichting: inschrijven bij VDAB voor 1 april 2023

Sinds 1 januari 2023 is er een nieuwe verplichting voor huurders tussen 18 en 65 jaar die niet studeren of werken. Voor 1 april 2023 moeten zij ingeschreven zijn als werkzoekende bij VDAB.

Deze verplichting geldt voor u en uw echtgeno(o)t(e), wettelijke samenwoner of feitelijke partner met wie u al één jaar samenwoont.

Op deze manier wil de Vlaamse Regering uw kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij vergroten.

Wie moet zich inschrijven bij VDAB?

U moet zich inschrijven bij VDAB als u (nu of in de toekomst):

 • niet werkt (als werknemer of zelfstandige)
 • tussen 18 jaar en 65 jaar bent
 • nog niet bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB

U kan zich inschrijven op de website van VDAB.

Wie moet zich NIET inschrijven bij VDAB?

 • Ontvangt u een leefloon van het OCMW? Dan hoeft u niets extra te doen. Het OCMW volgt deze stappen dan met u op. 
 • Bent u arbeidsongeschikt, invalide of hebt u een erkende handicap? Dan moet u niet voldoen aan deze verplichting. Volkshaard zal dit nagaan.

Opgelet: wijzigt uw situatie in de toekomst (bv. u werkt niet langer of u bent niet langer arbeidsongeschikt)? Dan kan het zijn dat u wel moet voldoen en u zich wel moet inschrijven bij VDAB om aan de huurdersverplichting te voldoen.

Tegen wanneer moet u zich inschrijven?

U hebt tot en met 31 maart 2023 de tijd om uw inschrijving bij VDAB in orde te maken.

Wat gebeurt er als u zich niet inschrijft?

Vanaf 1 april 2023 gebeuren er controles bij alle huurders. Voldoet u niet aan deze verplichting? Dan verwittigt Volkshaard de toezichthouder die u een administratieve geldboete kan opleggen.

Hebt u vragen over deze verplichting?

Hebt u vragen? Bent u niet zeker of u zich moet inschrijven bij VDAB?

Dan kan u terecht bij onze Sociale Dienst. 

Veelgestelde vragen over de nieuwe verplichting

 • Moet ik mij inschrijven als ik op brugpensioen ben?

  Het brugpensioen (of SWT) is een regeling waardoor oudere werknemers na ontslag een bedrijfstoeslag krijgen naast hun werkloosheidsuitkering. Om in aanmerking te komen voor SWT moet men aan strenge leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoen. Het is dus geen pensioen in de strikte zin van het woord, maar behoort tot het stelsel van werkloosheid.

  Personen in dit stelsel zijn in principe verplicht om zich – aangepast - beschikbaar te houden voor de arbeidsmarkt tot 65 jaar. Dat houdt onder meer in dat men zich ook inschrijft als werkzoekende.

  Onder bepaalde voorwaarden kan men een vrijstelling aanvragen van deze aangepaste beschikbaarheid bij RVA. In dat geval hoeft men zich dus niet in te schrijven bij VDAB.

 • Moet ik mij inschrijven als mijn partner een gezinspensioen krijgt?

  Ja. Het gezinspensioen geldt alleen voor de pensioengerechtigde, niet voor de partner.

 • Moet ik mij inschrijven als huismoeder/vader?

  Ja. Als u er bewust voor kiest om thuis te blijven als huismoeder of huisvader bent u niet beroepsactief en valt u niet onder de uitzondering.

  De verplichting is beperkt tot inschrijving bij de VDAB.

 • Moet ik mij inschrijven als student?

  Ja, niet-beroepsactieve studenten die sociale huurder zijn moeten zich inschrijven bij de VDAB.

  Als u een inkomen hebt van een studentenjob, hoeft u zich niet in te schrijven, want dan bent u al beroepsactief.

 • Moet ik mij inschrijven als ik mantelzorg verleen?

  Ja, mantelzorgers zijn niet vrijgesteld van de huurdersverplichting, ook niet wanneer ze een vergoeding krijgen. Een werkzoekende kan wel een aanvraag indienen om een recht op vrijstelling om te solliciteren te krijgen. Zie ook: https://www.rva.be/nl/nieuws/mantelzorg-nieuwe-reglementering-voor-werklozen/

 • Moet ik mij inschrijven als ik niet kan werken om medische redenen?

  Dat is afhankelijk van de medische redenen.

  Kan u niet werken omwille van arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of erkende handicap?

  • Ja. Dan moet u zich niet inschrijven bij de VDAB.
  • Nee. Er zijn andere medische redenen. U moet zich wel inschrijven bij de VDAB. De verplichting is beperkt tot inschrijving bij de VDAB.
volkshaard