U kan via onze maatschappij een sociale woonlening aanvragen bij het Vlaams Woningfonds. Wij starten met u het dossier voor deze Vlaamse Woonlening op. Na de volledige samenstelling van uw aanvraagdossier, bezorgen we dit aan de het Vlaams Woningfonds en beheren zij uw dossier verder.

U moet aan verschillende voorwaarden voldoen om een Vlaamse Woonlening te kunnen krijgen

1. Inkomen

Uw inkomen mag niet te laag en niet te hoog zijn. We kijken naar het laatst gekende aanslagbiljet (maximaal 3 jaar eerder).

Het inkomen is de som van:

 • het gezamenlijk belastbaar inkomen en de afzonderlijke belastbare inkomsten
 • het leefloon
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming vaan personen met een handicap
 • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten die verworven zijn bij een Europese of internationale instelling

Voor de bepaling van het hierboven vermelde gezamenlijk belastbaar inkomen wordt rekening gehouden met de reële eigen beroepsinkomsten.

Uw inkomen mag op de referentiedatum* niet lager zijn dan 10.795 euro per jaar**. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw gezinssituatie: 

Uw persoonlijke situatie Cluster 1 en 2  Cluster 0
Alleenstaande zonder persoon ten laste 45.193 euro 43.140 euro
Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste  49.706 euro 47.447 euro
Alle anderen 67.783 euro 64.703 euro
Verhoging per persoon ten laste bij categorie 'alle anderen' *** 4.513 euro 4.308 euro

*De referentiedatum is de dag dat u uw dossierkost betaalt en we de rentevoet van uw lening vastleggen.

** Als uw inkomen toch lager is dan 10.795 euro, dan kan u toch nog aantonen dat u over voldoende inkomsten beschikt. We kijken naar uw inkomsten van drie opeenvolgende maanden die voorafgaan aan de referentiedatum. We veralgemenen deze inkomsten naar 12 maanden. Als u op die manier aan het minimum komt, dan beschouwen we dat resultaat als uw inkomen.

*** Een persoon ten laste is: 

 • een kind dat op uw adres is ingeschreven (domicilie) en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag of wezentoelage wordt uitbetaald. 
 • uw kind dat regelmatig bij u verblijft (geen domicilie) en minderjarig is of voor wie kinderbijslag of wezentoelage wordt uitbetaald. 
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

In ons werkingsgebied behoren Sint-Laureins en Wachtebeke tot cluster 0.

In ons werkingsgebied behoren Aalter, Eeklo, Evergem, Gavere, Kaprijke, Lochristi, Maldegem, Melle, Nazareth, Oosterzele en Zulte tot cluster 1. 

In ons werkingsgebied behoren Deinze, De Pinte, Destelbergen, Gent, Lievegem, Merelbeke en Sint-Martens-Latem tot cluster 2.

U kan uw maximum geïndexeerd inkomen berekenen op de website van het Vlaams Woningfonds.

Welke inkomens tellen wel en niet mee?

We tellen alle inkomens mee van de personen die met u in de woning zullen wonen, ook al koopt u de woning alleen aan.

Hierop zijn enkele uitzonderingen. 
We tellen het inkomen niet mee:

 • van kinderen jonger dan 25 jaar die vanaf hun 18 altijd deel uitmaakten van het gezin en niet gehuwd of wettelijk samenwonend zijn
 • van ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen als ze +65 jaar of erkend zijn als ernstig gehandicapt. 

We tellen het inkomen voor de helft mee:

 • van inwonende ouders en grootouders die jonger dan 65 jaar zijn. 

Bij uw aanvraag brengt u een aantal documenten over uw inkomen en gezinstoestand mee.  

Deze bedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex.

2. De woning of het appartement

Voor een Vlaamse woonlening zijn er ook voorwaarden op het vlak van de woning of het appartement dat u wilt aankopen. De woning of het appartement:

 • moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest;
 • moet hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning. Indien de woning ook voor handelsdoeleinden wordt gebruikt dan moet de waarde van het gedeelte bestemd voor bewoning groter zijn dan de waarde van het deel bestemd voor handelsdoeleinden;
 • moet beantwoorden aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen;
 • moet gedurende de ganse duur van het krediet door minstens 1 van de ontleners bewoond worden;
 • mag niet verhuurd worden.

3. De verkoopwaarde van de woning of het appartement

De geschatte verkoopwaarde (door een onafhankelijke externe expert) moet onder de vastgestelde grenzen te blijven. U kan de maximale verkoopwaarde van uw woning of appartement berekenen op de website van het Vlaams Woningfonds.

De berekende maximumwaarde is niet van toepassing indien het krediet wordt aangegaan voor de aankoop van een sociale koopwoning of om het eigendomsaandeel van een partner in een gezinswoning over te nemen ingeval van echtscheiding of beëindiging van de samenwoning en op voorwaarde dat de over te nemen woning gefinancierd is met een krediet bij het Vlaams Woningfonds of de VMSW;

De berekende maximumwaarde wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

4. De verkoopprijs van de sociale koopwoning (exclusief btw)

De verkoopprijs (exclusief btw) bij aankoop van een sociale koopwoning moet onder de vastgestelde prijzen te blijven. U kan de maximale verkoopprijs van uw sociale koopwoning of sociaal koopappartement berekenen op de website van het Vlaams Woningfonds.

De berekende maximumprijs wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

5. Eigendom

Op het moment dat u de leningsakte ondertekent, mag u

 • geen woning, bouwgrond of kavel volledig of gedeeltelijk:
  • in volle eigendom hebben
  • in vruchtgebruik hebben gegeven
  • in erfpacht of opstalrecht hebben gegeven
 • geen volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebben op een woning, bouwgrond of kavel
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin u de hierboven genoemde zakelijke rechten inbracht

Uitstel

U krijgt één jaar uitstel om te voldoen aan de bezitsvoorwaarde in deze gevallen: 

 • bij aankoop van een sociale koopwoning
 • bij gedeeltelijke verwerving ten kosteloze titel van de volle eigendom of de erfpacht of het opstalrecht of het vruchtgebruik op een woning, bouwgrond of kavel 
 • bij gedeeltelijke verwerving ten kosteloze titel van een woning waarop een erfpachtrecht of opstalrecht is gegeven 

Het Vlaams Woningfonds controleert in deze gevallen 1 jaar na de datum van de akte of u voldoet aan de onroerende bezitsvoorwaarde. Ze kunnen de termijn eventueel met maximaal 1 jaar verlengen als er gegronde redenen zijn.

Voldoet u na deze termijn niet aan de bezitsvoorwaarde? Dan verhoogt de kost van uw lening voor de verdere duurtijd. De referentierentevoet uit uw akte verhoogt met 2 procentpunt.

6. Solvabiliteit

We kijken of u financieel in staat bent om maandelijks af te betalen. Dat heet de financiële draagkracht. U moet nog genoeg geld overhouden om uw gezin te onderhouden en om van te leven, nadat uw leningsbedrag maandelijks van uw rekening gaat. 

Deze financiële draagkracht hangt ook samen met de duurtijd van uw lening, want het maandgeld daalt als u de lening over een langere termijn afbetaalt.

7. Algemene voorwaarden

Een minimum aan eigen middelen is noodzakelijk.

Op vraag van het Vlaams Woningfonds dien je alle noodzakelijke gegevens die de toekenningsvoorwaarden betreffen, te bezorgen. Als je deze gegevens niet bezorgt of als deze gegevens onjuist zijn, wordt de Vlaamse woonlening niet toegestaan. U leest hierover meer op de website van het Vlaams Woningfonds.