Van zodra een project klaar is voor verkoop, volgen we deze stappen:

 1. We kijken welke kandidaat-kopers als volgende aan de beurt zijn volgens ons register. Bij een lang register, selecteren we het eerste deel van de lijst.
 2. We sturen een infobrief naar de kandidaat-kopers die in aanmerking komen. Deze brief bevat de verkoopprijzen (grond en woning), de aankoop- en leningvoorwaarden, een inplantingsplan, woningtypes, bouwplannen, ... We vragen u om binnen de 10 werkdagen te antwoorden of u al dan niet interesse hebt. Als u interesse hebt, vragen we nog een aantal extra documenten.
 3. Als u interesse hebt, gaan we na of u nog altijd aan de voorwaarden voldoet.
  1. Als dat niet het geval is, brengen we u op de hoogte. Eventueel vragen we u nog bijkomende documenten om te bewijzen dat u wel voldoet.
  2. Als dat wel het geval is, wordt u uitgenodigd voor een bezoekmoment. Het aantal uitgenodigde kandidaat-kopers is groter dan het aantal beschikbare woningen. De uitnodiging is dus nog geen toewijzing. 
 4. Als u na dat bezoekmoment: geen kandidaat meer bent, dan moet u dit binnen de 3 dagen melden. De overige kandidaat-kopers worden gerangschikt volgens de toewijzingsprocedure, op basis van het inschrijvingsnummer en de lokale binding.
 5. Ons dagelijks bestuur keurt de definitieve lijst met de principiële toewijzingen goed.
 6. U wordt uitgenodigd op kantoor voor de definitieve toewijzing. U kan op dat moment een lot kiezen, rekening houdend met uw datum van inschrijving en lokale binding. Op dat moment wordt ook nagegaan of u eventueel via onze bemiddeling kan lenen bij de het Vlaams Woningfonds.

Daarna zijn er twee mogelijkheden:

 1. U aanvaardt de woning of bouwgrond.
 2. U weigert de woning.

1. U aanvaardt de woning of bouwgrond

U gaat akkoord met de woning of bouwgrond die u toegewezen wordt.

Eenzijdige belofte van aankoop en waarborg

Nadat we u een sociale koopwoning of bouwgrond hebben toegewezen, vragen we u om een ‘éénzijdige belofte van aankoop’ te ondertekenen. In deze belofte van aankoop verbindt u zich om de sociale koopwoning of bouwgrond aan te kopen.

Op het moment dat u de belofte van aankoop ondertekent, betaalt u ook een waarborg. Dat bedrag is maximaal 5.024 euro (voor sociale koopwoningen) of 2.150 euro (voor sociale bouwgronden).

Daarna brengt u de lening in orde.         

Verkoopakte en kosten 

Na de ondertekening van de belofte van aankoop zal u uitgenodigd worden om de verkoopakte te ondertekenen. U moet dan ook de verkoopprijs en de bijkomende kosten betalen. 

Koopt u uiteindelijk de woning of bouwgrond toch niet? Dan krijgt u deze waarborg niet volledig terug, tenzij u overmacht kunt aantonen.

Plichten na aankoop

- Sociale woning

Koopt u een sociale woning, dan moet u twintig jaar in de woning wonen. De termijn van twintig jaar loopt vanaf de datum waarop u de aankoopakte ondertekende.

U mag de woning tijdens die periode niet verhuren of er een zakelijk recht op afstaan, ook niet aan een erfgenaam. Het verbod om een zakelijk recht af te staan, houdt in dat u de woning bijvoorbeeld niet (geheel of gedeeltelijk) mag verkopen, schenken, in erfpacht geven, … U mag de woning wel inbrengen in de huwelijksgemeenschap.

Als u zou overlijden vóór het verstrijken van de termijn van 20 jaar, dan moet één van uw erfgenamen de verplichtingen verder naleven. Dit geldt enkel voor de erfgenamen die een zakelijk recht erfden om de woning te bewonen (bijvoorbeeld: vruchtgebruik, volle eigendom).

Leeft u of één van uw erfgenamen deze verplichtingen niet na, dan kunnen we een schadevergoeding eisen. Soms kunnen we beslissen om de woning opnieuw te kopen (wederinkoop).

- Sociale bouwgrond

Koopt u een sociale bouwgrond, dan moet u er binnen de vier jaar een woning op bouwen volgens de juiste bouwvolumenormen. De termijn van vier jaar loopt vanaf de datum waarop u de aankoopakte ondertekende. Startte er binnen die vier jaar geen enkele bouwactiviteit, dan ontbinden we de verkoopakte.

Zijn er binnen die vier jaar al werken gebeurd, maar is de woning nog niet winddicht? Of bouwt u de woning niet volgens de juiste bouwvolumenormen? Dan betaalt u ons de schadevergoeding zoals die in de verkoopakte staat.

U moet ook tien jaar in de woning wonen. Deze termijn van tien jaar loopt vanaf de voorlopige oplevering van de woning. U mag de woning tijdens die periode niet verhuren of er een zakelijk recht op afstaan, ook niet aan een erfgenaam. Als u zou overlijden vóór het verstrijken van de termijn van 10 jaar dan moet één van uw erfgenamen de verplichtingen verder naleven. 

Leeft u of één van uw erfgenamen deze verplichting niet na, dan betaalt u een schadevergoeding.

2. U weigert de woning

U gaf blijk van interesse in een koopwoning of bouwgrond en u hebt aanvaard om deze woning of bouwgrond te kopen. Bij de toewijzing wil u de woning of bouwgrond toch niet kopen? Dan is dit een weigering

U krijgt het inschrijvingsgeld niet terug en wordt geschrapt uit het register.