Niet iedereen kan een sociale woning huren. U moet voldoen aan een aantal voorwaarden als u zich wil inschrijven op onze wachtlijst. Sinds 1 januari 2020 gelden die voor:

 • de toekomstige referentiehuurder
 • en de persoon die met hem of haar getrouwd is, wettelijk samenwoont of feitelijke partner is én mee in de sociale woning komt wonen.

De voorwaarden staan beschreven in het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Codex WonenKort samengevat komt het hierop neer:

 1. U bent meerderjarig.
 2. U bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
 3. U en de leden van uw gezin hebben geen eigendom
 4. Uw inkomen is niet te hoog.

Hieronder vindt u meer uitleg over de voorwaarden.

Daarnaast zijn er ook volgende huurdersverplichtingen. Dit zijn geen voorwaarden om te huren, maar u moet er wel mee in orde zijn:

 • U moet als nieuwe huurder twee jaar na de start van het huurcontract aantonen dat u voldoende Nederlands kunt.
 • U moet als niet-werkende/studerende huurder tussen 18 en 65 jaar ingeschreven zijn bij VDAB. U vindt hier een antwoord op een aantal veelgestelde vragen over deze verplichting.

U leest meer over deze huurdersverplichtingen bij onze Veelgestelde Vragen: ik huur.

 

1. U bent meerderjarig

U kan zich alleen maar inschrijven als u ouder bent dan 18 jaar.

Zowel u (als hoofdhuurder) als uw echtgenoot of wettelijke of feitelijke partner moeten het inschrijvingsformulier ondertekenen.

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan kunt u zich alleen inschrijven, als u:

 • ontvoogd bent. U heeft wettelijk geen ouders of familieleden die voor u zorgen. Dit kan doordat u al gehuwd bent of doordat de familierechtbank dit beslist heeft.

 • al zelfstandig begeleid woont.

 • zelfstandig wilt wonen en een erkende dienst u hierin begeleidt.

2. U bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister

U moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. U hebt dus een domicilie-of referentieadres.

Het is niet genoeg als u ingeschreven bent in het wachtregister.

3. U hebt geen eigendom

U kunt zich niet inschrijven als:

 • u een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom hebt.
 • u volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt op een woning of bouwgrond
 • u een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in erfpacht, opstal of vruchtgebruik geeft
 • u als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap inbrengt

U mag dus helemaal geen woning of bouwgrond bezitten. Dit geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland. 

Er zijn een aantal uitzonderingen mogelijk:

 • Uw woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en wordt ontruimd. Dit gebeurde maximaal twee maanden voor uw inschrijving.
 • Uw woning is niet aangepast aan uw fysieke handicap.
 • U heeft een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
 • U hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
 • U verliest het beheer van uw woning door een faillissement.
 • U verliest het beheer van uw woning door een collectieve schuldenregeling. U moet binnen het jaar na toewijzing voldoen aan de eigendomsvoorwaarde.
 • Uw ex-partner heeft een eigendom, maar u niet. Of u heeft samen met uw ex-partner een volle eigendom.
 • U heeft de woning of bouwgrond kosteloos gedeeltelijk in volle eigendom verworven door erfenis of schenking. U moet de woning verkopen binnen het jaar nadat u de sociale woning huurt.
 • U heeft een gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik van een woning of bouwgrond kosteloos verworven. U moet binnen het jaar na toewijzing voldoen aan de eigendomsvoorwaarde.

4. Uw inkomen is niet te hoog

Uw inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen en/of een vervangingsinkomen.

Sinds 1 januari 2020 kijken we alleen nog naar het inkomen van het meest recente aanslagbiljet van:

 • de toekomstige referentiehuurder
 • en de persoon die met hem of haar getrouwd is, wettelijk samenwoont of feitelijke partner is én mee in de sociale woning komt wonen.

We kijken ook na of u dat jaar nog andere inkomsten ontving, zoals bijvoorbeeld een leefloon.

Met het inkomen van andere gezinsleden houden we geen rekening.

Dit zijn de maximum inkomensgrenzen voor 2023, volgens uw gezinstype:

Uw gezinstype Geïndexeerde inkomensgrens
Alleenstaande 28.105 euro
Alleenstaande met handicap 30.460 euro
Iedere andere persoon zonder kinderen 42.156 euro
Per persoon ten laste* 2.356 euro

Een persoon ten laste betekent:

 • een kind dat op uw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • uw kind dat regelmatig bij u verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

U kan zich ook inschrijven als:

 • u in collectieve schuldenregeling of budgetbegeleiding/beheer zit. We kijken naar uw actueel besteedbaar inkomen.
 • uw meest recente beschikbare inkomen te hoog was, maar uw huidige inkomen eronder gezakt is. We zetten het inkomen van de laatste 3 maanden dan om naar een jaarinkomen.
 • u geen inkomen had tussen het meest recente beschikbare inkomen en vandaag. U moet dan wel een verklaring op eer invullen.
 • uw familie momenteel nog in het buitenland verblijft, maar de intentie heeft om naar België te komen. U moet ons de geplande gezinshereniging melden.

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan kan u zich inschrijven.