Als er een woning vrijkomt in ons patrimonium, dan volgen we deze stappen:

 • We kijken welke kandidaat-huurder als volgende aan de beurt is op de wachtlijst.
 • We gaan na of u nog altijd aan de voorwaarden voldoet.
 • Ons dagelijks bestuur keurt de principiële toewijzing goed.
 • We sturen een brief om dit te melden en u uit te nodigen om de woning te bezoeken.

Binnen de 15 dagen na het versturen van de brief (postdatum) moet u laten weten wat u beslist. Er zijn twee mogelijkheden:

 1. U aanvaardt de woning.
 2. U weigert de woning en laat ons dit schriftelijk weten. Als u een grondige reden hebt om te weigeren, moet u ons hiervan een bewijs bezorgen.

Reageert u twee keer niet op onze aanbodbrieven? Dan schrappen we u van onze wachtlijst.

1. U aanvaardt de woning

Vindt u de woning goed? Dan volgen nog enkele belangrijke stappen:

 1. We vragen u nog enkele documenten om te controleren of u aan de voorwaarden voldoet.
 2. We berekenen de huurprijs en de waarborg. Meer informatie daarover vindt u hier.
 3. We maken een huurcontract en nodigen u uit om dit te komen ondertekenen. Alle gezinsleden ouder dan 18 jaar ondertekenen het contract mee.
 4. U betaalt de waarborg of maakt de waarborgregeling in orde. De waarborg bedraagt in principe maximaal twee maanden basishuurprijs, met een maximum van 1.111 euro in 2023. Het OCMW kan u hierbij helpen indien nodig.
 5. We spreken af wanneer we de plaatsbeschrijving maken, u in de woning kan, de sleutel krijgt, …

Opgelet: sinds 1 maart 2017 is er nieuwe wetgeving. Hierdoor werken we nu met tijdelijke huurcontracten. Wie vanaf 1 maart 2017 bij onze maatschappij huurt, krijgt een huurcontract van 9 jaar

Na 9 jaar kijken we twee voorwaarden na: 

 • Is uw inkomen niet te hoog? Uw gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen. 
 • Is uw woning niet te groot? U mag maximaal één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners. 

Is het antwoord 2 keer nee, dan mag u nog eens 3 jaar in de woning blijven wonen. Uw contract wordt dus met 3 jaar verlengd. In alle andere situaties doen we extra controles, moet u eventueel verhuizen en kan het zelfs dat we uw huurovereenkomst stopzetten. 

2. U weigert de woning

Vindt u de woning niet goed? Dan kan u de woning weigeren. U laat dit schriftelijk weten. Als u dat doet, dan krijgt u ten vroegste drie maanden later een nieuw aanbod. Tenzij u schriftelijk meldt dat we u toch sneller een woning mogen aanbieden.

U kan één keer een woning weigeren. Weigert u ook een tweede keer? Dan schrappen we uw inschrijving. Als u dan nog bij ons wilt huren, moet u opnieuw uw kandidatuur indienen. U komt dan opnieuw achteraan de wachtlijst.

Opgelet: als u een geschikt aanbod onterecht weigert, hebt u geen recht meer op een huurpremie.

Soms hebt u een gegronde reden om de woning te weigeren door bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld: u verblijft in het ziekenhuis of in de gevangenis, u hebt net een private huurovereenkomst afgesloten of u staat voor een gezinshereniging.

Dit zijn redenen waarvan u ons een bewijs moet bezorgen. Als u dat bewijs levert, dan bekijken we of dit een gegronde weigering is of niet. Als dat het geval is, dan beschouwen we dit niet als eerste of tweede weigering.