Op het moment dat u huurder wordt bij Volkshaard, ondertekent u een huurcontract. Er zijn twee mogelijkheden:

 1. U huurt sinds 1 april 2017 bij Volkshaard. Dan hebt u een tijdelijk huurcontract.
 2. U was voor 1 april 2017 al huurder bij Volkshaard. Dan hebt u een contract van onbepaalde duur.

1. U huurt sinds 1 april 2017 bij Volkshaard

Sinds 1 april 2017 is er een nieuwe wetgeving. Daardoor werken we nu met tijdelijke huurcontracten. Wie vanaf 1 april 2017 bij onze maatschappij huurt, krijgt een huurcontract van 9 jaar

Na 9 jaar kijken we twee voorwaarden na: 

 • Is uw inkomen niet te hoog? Uw gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen. 
 • Is uw woning niet te groot? U mag maximaal één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners. 

Is het antwoord 2 keer nee, dan mag u nog eens 3 jaar in de woning blijven wonen. Uw contract wordt dus met 3 jaar verlengd. In alle andere situaties doen we extra controles, moet u eventueel verhuizen en kan het zelfs dat we uw huurovereenkomst stopzetten. 

2. U was voor 1 april 2017 al huurder bij Volkshaard

Dan houdt u uw huurcontract van onbepaalde duur

U houdt uw huurcontract van onbepaalde duur ook als u verhuist naar een andere woning van onze maatschappij of als we uw woning renoveren en u daarom verhuist naar een woning van een andere sociale huisvestingsmaatschappij. 

Dit geldt niet:

 • als u zomaar verhuist naar een woning van een andere sociale huisvestingsmaatschappij. 
 • als inwonende gezinsleden (huurders van categorie C) apart willen huren. Dan zijn zij een nieuwe huurder en krijgen zij (na de wachttijd) een huurcontract van 9 jaar. 
   

Een antwoord op een aantal veelgestelde vragen over het huurcontract vindt u hieronder.

 • Mijn gezin verandert. Wat nu?

  Als uw gezin groter of kleiner wordt, dan moet u dit binnen de maand aan ons laten weten. Uw huurprijs hangt namelijk af van uw gezinsgrootte. Ook bepaalt uw gezinsgrootte welke woning best bij uw gezin past: als uw woning te groot of te klein wordt, dan kan u verhuizen. Dat noemen we een mutatie.

  Wat moet u zeker laten weten?

  • Er is een kindje geboren.
  • Een kind of andere bewoner verlaat de woning.
  • U gaat scheiden of u gaat uit elkaar.
  • Er is iemand overleden.
  • Er komt iemand (tijdelijk) bij uw gezin wonen. 

  Als u gehuwd bent of wettelijk samenwoont of als u een feitelijke partner hebt met wie u één jaar samenwoont in de sociale woning, dan geldt het volgende:

  • hij/zij moet samen met u voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden voor een sociale woning
  • uw woning mag niet te klein worden
  • hij/zij wordt van rechtswege huurder

  Alle andere personen die komen bijwonen moeten niet voldoen aan voorwaarden. Ze worden geen huurder en moeten geen huurovereenkomst ondertekenen. Hun inkomen telt wel mee voor de huurprijs, behalve dat van tijdelijke bijwoners of kinderbijslaggerechtigde kinderen.

  Uw woning mag niet te klein worden en u moet hun bijwoonst melden. Doet u dit niet, dan kunnen we u een boete vragen, zelfs als deze persoon ondertussen niet meer bij u woont.

 • Mijn inkomen verandert. Wat nu?

  Als u plots een veel lager inkomen hebt, kan u een aanpassing van uw huurprijs vragen. Uw gezinsinkomen van de laatste drie maanden moet dan minstens 20% lager zijn dan het inkomen dat we gebruikten voor uw huurprijsberekening.

  Contacteer de Dienst Financiën (boekhouding) om een afspraak te maken. Breng loonfiches of een overzicht van het inkomen van de laatste drie maanden mee. Breng dit mee voor alle gezinsleden waarvan we de inkomsten nodig hebben voor de huurprijsberekening. U moet namelijk bewijzen dat uw gezinsinkomen daalde. 

 • Ik woon te groot. Wat nu?

  De grootte van uw gezin bepaalt de grootte van uw woning. U mag één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners. Hebt u twee of meer slaapkamers te veel? Dan woont u ‘onderbezet’. We vragen u dan te verhuizen naar een kleinere woning. 

  - Wat mag bijvoorbeeld niet? 

  • U woont alleen en hebt drie slaapkamers. Dan hebt u twee slaapkamers extra. Dit is één te veel.
  • U bent een koppel en hebt vijf slaapkamers. Dan hebt u drie slaapkamers extra. Dit is twee te veel.

  - Wat mag bijvoorbeeld wel? 

  • U bent een koppel met één kind en hebt vier slaapkamers. Dan hebt u maar één slaapkamer meer dan het aantal bewoners. Dit mag.

  Waarom controleren we dit?

  We willen u een woning op uw maat geven, niet te groot, niet te klein. Een grote woning vraagt vaak meer onderhoud en energiekosten dan een kleine woning. U verhuist naar een andere woning dichtbij, waarbij uw huurkosten nooit hoger liggen dan nu. 

  Ook staan er veel grote gezinnen op onze wachtlijst. Zij kunnen dan verhuizen naar een woning op hun maat. 

 • Ik krijg een woning of bouwgrond. Wat nu?

  U mag helemaal geen woning of bouwgrond meer bezitten, niet in België en niet in het buitenland. Zelfs als u maar een paar procent volle eigendom bezit, mag dit niet. U leest hier meer over op de pagina met de inschrijvingsvoorwaarden.

  Krijgt u een eigendom?

  Dan bent u verplicht om onze maatschappij hierover te informeren. Contacteer ons en we bekijken samen uw dossier.

 • Ik spreek nog niet genoeg Nederlands. Wat nu?

  Wordt u sociale huurder na 1 januari 2023?

  Dan zal u een taalkennisvereiste niveau 2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Talen moeten halen. Na twee jaar sociaal huren moet u verplicht deze taalkennis Nederlands hebben. Deze twee jaar is gelijk met de duur van een standaardtraject Nederlands als tweede taal bij een centrum voor basiseducatie. 

  Bent u al sociale huurder voor 1 januari 2023 (en u huurt al sinds 1 november 2017)?

  Dan geldt al een taalkennisvereiste. Na één jaar sociaal huren moet u verplicht een basisniveau Nederlands hebben. Dit is het niveau A1 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen.

  Cursus of school vinden

  Hebt u het verplichte basisniveau Nederlands nog niet? Dan kan u gratis Nederlands leren. Op de website van het agentschap integratie en inburgering vindt u de adressen en de openingsuren van organisaties die u kunnen helpen. Zij informeren u over Nederlands leren en helpen u om een school of cursus te vinden.

  Boete

  U huurt sociaal vanaf 1 januari 2023 en u heeft het niveau A2 Nederlands niet na twee jaar? Dan kunt u bij Volkshaard uitstel van één jaar vragen.
  Voldoet u nadien nog niet? Dan kan de toezichthouder u een geldboete opleggen tussen de 25 en 5.000 euro.
  Dit is geen reden om uw huurovereenkomst te stoppen.

  Bent u al sociale huurder voor 1 januari 2023 (en u huurt al sinds 1 november 2017)?
  Heeft u het basisniveau Nederlands niet na één jaar sociaal huren?  Dan kan de toezichthouder u een geldboete opleggen tussen de 25 en 5.000 euro.

  U krijgt als dat nodig is ook een nieuwe termijn waarbinnen u het basisniveau Nederlands moet behalen. De toezichthouder volgt uw dossier op.
  Dit is geen reden om uw huurovereenkomst te stoppen.

  Vrijstelling: geen basisniveau Nederlands nodig

  Soms moet u dit basisniveau Nederlands niet behalen. Dit kan in de volgende situaties:

  • U hebt een verklaring van uitgeleerdheid.
  • U hebt een medisch attest of bewijs waarin staat dat u door een ernstige ziekte, mentale of fysieke handicap het basisniveau Nederlands nooit kan halen.

  Uitstel: u mag het basisniveau Nederlands later halen

  Soms krijgt u uitstel van de taalkennisverplichting: dan mag u het basisniveau Nederlands later behalen. Dit kan in de volgende situaties:

  • U kon de opleiding Nederlands nog niet starten of eindigen. Dit komt door uw beroep, medische of persoonlijke redenen.
  • Er was geen gepaste opleiding tijdig beschikbaar.
 • Moet ik ingeschreven zijn bij VDAB?

  Sinds 1 januari 2023 is er een nieuwe verplichting voor huurders tussen 18 en 65 jaar die niet studeren of werken: zij moeten ingeschreven zijn bij VDAB. Deze verplichting geldt voor u en uw echtgeno(o)t(e), wettelijke samenwoner of feitelijke partner met wie u al één jaar samenwoont.

  Wie moet zich inschrijven bij VDAB?

  U moet zich inschrijven bij VDAB als u (nu of in de toekomst):

  • niet werkt (als werknemer of zelfstandige)
  • tussen 18 jaar en 65 jaar bent
  • nog niet bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB

  U kan zich inschrijven op de website van VDAB.

  Wie moet zich NIET inschrijven bij VDAB?

  • Ontvangt u een leefloon van het OCMW? Dan hoeft u niets extra te doen. Het OCMW volgt deze stappen dan met u op. 
  • Bent u arbeidsongeschikt, invalide of hebt u een erkende handicap? Dan moet u niet voldoen aan deze verplichting. Volkshaard zal dit nagaan.

  Opgelet: wijzigt uw situatie in de toekomst (bv. u werkt niet langer of u bent niet langer arbeidsongeschikt)? Dan kan het zijn dat u wel moet voldoen en u zich wel moet inschrijven bij VDAB om aan de huurdersverplichting te voldoen.

  Tegen wanneer moet u zich inschrijven?

  Nieuwe huurders krijgen drie maanden de tijd om hun inschrijving bij VDAB in orde te maken.

  Wat gebeurt er als u zich niet inschrijft?

  Er gebeuren controles bij alle huurders. Voldoet u niet aan deze verplichting? Dan verwittigt Volkshaard de toezichthouder die u een administratieve geldboete kan opleggen.

   

  U vindt hier nog meer antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over deze verplichting.

 • Ik wil stoppen met huren. Hoe zeg ik mijn contract op?

  U kunt uw huur alleen opzeggen met een aangetekende brief of door een opzegdocument in onze kantoren in te vullen. U ontvangt van ons dan een bevestiging dat u uw opzeg gaf. Enkel e-mailen of telefoneren is niet genoeg. 

  De opzegging geldt alleen voor de persoon die de opzeg doet. Wil het ganse gezin de woning verlaten, dan moet iedereen die ouder is dan 18 jaar en mee de woning huurt, het opzegdocument ondertekenen.

  Hoelang duurt de opzeg?

  Als iedereen uit de woning vertrekt, dan duurt de opzegtermijn drie maanden. Die termijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gegeven. 

  Bijvoorbeeld: U stuurt ons een aangetekende brief met daarin uw opzeg op 12 augustus. Wij ontvangen de brief op 14 augustus. De opzegtermijn start op 1 september en duurt tot en met 30 november.

  Als de laatste overblijvende huurder (in het geval van een gezin) overlijdt of verhuist naar een rust- en verzorgingstehuis, dan geldt een kortere opzegperiode van één maand.

  Laat de woning in goede staat achter

  Tijdens de opzegperiode laten wij kandidaat-huurders naar uw woning komen kijken. U moet ons hierbij helpen en de mensen binnenlaten. We maken hier samen afspraken over.

  Voor u verhuist, moet u de woning proper maken en in een goede staat aan ons teruggeven. Dat controleren we tijdens de plaatsbeschrijving, die we ook al maakten toen u in de woning kwam wonen. Is alles is orde, dan krijgt u uw waarborg terug. U geeft uw sleutels af aan de medewerker die de plaatsbeschrijving doet.

  Tijdens de plaatsbeschrijving nemen we ook samen de meterstanden van gas, water en elektriciteit op. Laat ze dus niet afsluiten.

 • Kan Volkshaard mijn contract opzeggen?

  Volkshaard kan uw huurcontract stopzetten voordat het afloopt als u bepaalde regels niet naleeft.

  In het Intern Huurreglement vindt u concrete regels over onder andere het houden van huisdieren, het plaatsen van schotelantennes, de toelating tot inwonen, ...

  In het Reglement van Inwendige Orde staan alle rechten en plichten die u heeft als huurder uitgelegd. U leest in het reglement welke aanpassingen u niet mag doen aan de woning en welke onderhouds- en herstellingswerken ten laste van de huurder/verhuurder zijn.